Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het zonder winstoogmerk uitdragen van het gedachtengoed van de oprichtster. Concreet wordt daarbij gedacht aan het bevorderen van vernieuwing op het gebied van financiële verslaglegging en het bevorderen van het onderwijs  op het gebied van accountancy en de controleleer. Daarbij denkt de Stichting onder meer aan de volgende activiteiten:

  • het vestigen van een bijzondere leerstoel aan of het aangaan van een andere vorm van samenwerking met een Nederlandse Universiteit;
  • een jaarlijkse prijsvraag voor studenten, voor de meest vernieuwende ideeën op het gebied van accountancy, financiële verslaglegging, controleleer en bestuurlijke informatie verzorging;
  • het ondersteunen van educatieve publicaties of onderzoeken die voldoen aan de statutaire doelstelling van de stichting;
  • De Stichting brengt jaarlijks via haar website verslag uit omtrent het voorgenomen en gerealiseerde beleid.

Beheer Vermogen

Het vermogen bestaat momenteel uit liquiditeiten, die worden aangehouden bij een reguliere bankinstelling op een rentedragende bankrekening. De jaarlijkse kosten van de Stichting zijn beperkt tot administratieve kosten waaronder: kosten van de website, kamer van koophandel, reguliere bankkosten en overige administratiekosten. Zodra daartoe op grond van de vermogenspositie redelijkerwijs aanleiding mocht bestaan hanteert het bestuur van de Stichting een verantwoord beleggingsbeleid aan de hand van een door het bestuur jaarlijks goed te keuren beleggingsprofiel. Voor de langjarige continuïteit van de werkzaamheden van de stichting wordt beoogd om elk jaar af te sluiten met een positief banksaldo.

Besteding vermogen

Besteding van het vermogen zal uitsluitend geschieden binnen de kaders van de doelomschrijving van de Stichting. Een na ontbinding en vereffening eventueel resterend batig saldo zal door het bestuur van de Stichting worden bestemd voor een algemeen nut beogende instelling.

Eerste concrete activiteiten Stichting

In mei 2017 heeft het bestuur de Stichting in Breukelen eerste besprekingen gevoerd met de Raad van Bestuur van Nyenrode Business Universiteit, voor het instellen van een jaarlijkse scriptieprijs voor de faculteit Accountancy. De universiteit is “hofleverancier” van afgestuurde accountants in Nederland (circa 70%). Het plan lijkt dan ook goed aan te sluiten bij de doelstellingen van de universiteit. De plannen zullen vanaf september 2017 nader worden uitgewerkt.